جُغدِ سفید

All of me Loves all of you

دوست داشتنت در من...مثل یک سلول سرطانی در حال تکثیره...

اینقدر زیاد میشود تا همه عضوها را درگیر خودش میکند...و آخر...باعث مرگ میشود...

Designed By Erfan Powered by Bayan